Umsókn um leyfi til smásölu á tóbaki

  • Leyfi til tóbakssölu

    Sótt er um leyfi til tóbakssölu skv. 8. gr. laga nr. 6/2002 með síðari breytingum. Þar segir m.a. , „Til að selja tóbak í smásölu þarf sérstakt leyfi heilbrigðisnefndar á viðkomandi eftirlitssvæði. Til reksturs sérverslunar með tóbak þarf jafnframt sérstakt leyfi heilbrigðisnefndar á viðkomandi eftirlitssvæði. Auðkenna skal sérverslun með tóbak sérstaklega. Leyfi samkvæmtþessari grein skulu veitt til fjögurra ára í senn og verða einungis veitt einstaklingum eða lögaðilum sem fullnægja almennum skilyrðum laga um verslunaratvinnu. Heimilt er sveitarfélögum að innheimta gjald fyrir leyfi og eftirlit með starfsemi leyfishafa að fenginni umsögn heilbrigðisnefnda. Um gjaldtöku fer samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. Ráðherra er heimilt í samráði við umhverfisráðherra að setja í reglugerð 4) nánari ákvæði um leyfisveitingu samkvæmt þessari grein, m.a. um umbúnað sérverslana með tóbak, hvernig þær skuli auðkenndar og hvernig koma megi tóbaki og vörumerkjum tóbaks fyrir á útsölustöðum og í sérverslunum.. “Athygli er vakin á 2. og 6. grein laga nr. 28/1998 um verslunaratvinnu en þar segir að atvinnustarfsemi skal skráð í samræmi við lög um fyrirtækjaskrá, firmu og prókúruumboð og firmaskrárritari lætur í té staðfestingu á því að verslun hafi verið skráð samkvæmt lögum þessum. Umsækjandi hefur kynnt sér lög um tóbaksvarnir og skuldbindur sig til að sjá svo um að starfsemin sé í samræmi við þau svo og aðrar reglur sem settar eru samkvæmt þeim.