Gististaðir – heimagisting

Heimagisting (hámark 90 dagar á hverju almanaksári)

Einstaklingur sem vill reka heimagistingu, sbr. lög nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, með síðari breytingum, og reglugerð nr. 1277/2016, þarf að skrá starfsemina hjá sýslumönnunum á heimasíðunni www.heimagisting.is

Þann 31. maí 2017 voru gerðar lagabreytingar á Alþingi á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998. Lagabreytingarnar tóku gildi frá og með 1. júlí 2017. Ein af þeim lagabreytingum sem tók gildi frá þeim tíma var að ekki verður krafist starfsleyfis frá heilbrigðisnefndum fyrir 90 daga heimagistingu í flokki I.

Heilbrigðiseftirlitið Suðurnesja hvetur leigusala til að fylgja almennum reglum hvað varðar hreinlæti, umgengni, viðhaldi, loftræstingu, öryggismál, ónæði og hávaða í því húsnæði sem er leigt út. Einnig er hvatt til árvekni á meðal leigusala vegna veggjalúsar.